Den realiserade bruttoupplåningen uppgick till 14,1 miljarder euro 2018. Av detta belopp utgjorde utgivningen av långfristiga lån 10 miljarder euro och resten utgjordes av kortfristig upplåning. Bruttoupplåningsbehovet för de kommande åren beräknas förbli cirka 15–20 miljarder euro årligen.