Finlands totala ekonomiska produktion var fortsatt snabb år 2018 och ökade inom ett brett spektrum av sektorer. Enligt finansministeriets prognos i december hade den finska ekonomin växt med 2,5 procent, alltså en något långsammare takt än år 2017. Tillväxttakten för privat konsumtion och investeringar avtog jämfört med de senaste åren. Det verkar som att investeringsboomen har nått sin kulmen. I synnerhet bostadsbyggandet sjunker från en exceptionellt hög nivå och närmar sig normala nivåer.

En snabb nedgång i världshandeln ägde rum under 2018 och ytterligare eskalering av handelskonflikter var den största risken som överskuggade utsikterna för världsekonomin och världshandeln. Detta påverkade även Finlands export. Efter en stark tillväxt 2017 ökade exporten mindre än förväntat 2018. Förändringen i exportvolym var 3,5 procent enligt finansministeriets prognos.

Bytesbalansen visade på ett litet underskott i förhållande till BNP 2018. År 2018 var inflationen fortsatt dämpad, arbetslösheten fortsatte att sjunka och sysselsättningsgraden ökade till över 71 procent.